Chào bạn! Bạn thành thạo cả hai Tiếng Việt và Tiếng Anh? Nếu vậy, chúng tôi rất vui nếu như bạn có thể giúp chúng tôi dịch website này. Nhấn vào đây!
🇬🇧
Hạng
# 31
Lượt thích
♥ 191
Số lượng người chơi
725 / 1500
creativefun.eu
BungeeCord 1.8.x, 1.9.x, 1.10.x, 1.11.x »------------» CreativeFun «------------« Friends and Homes have been reset
Lượt thích (191)

Cờ HTML của server
<iframe src="https://vi.namemc.com/server/creativefun.eu/embed" width="728" height="90" style="border:none"></iframe>
JSON API

Danh sách các lượt thích

https://api.namemc.com/server/<Máy chủ>/likes
Ví dụ

https://api.namemc.com/server/creativefun.eu/likes


Xác nhận từng lượt thích

https://api.namemc.com/server/<Máy chủ>/likes?profile=<UUID>
Ví dụ

https://api.namemc.com/server/creativefun.eu/likes?profile=12b9d791-8fe9-4af8-8fb6-59aa2c0ed062