zurxi


Hồ sơ Minecraft
Lịch sử tên
Bạn bè (1) (API)
Skin (7)
Áo choàng OptiFine
Lệnh lấy đầu (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"zurxi"}
Lệnh lấy đầu (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"zurxi"}