tiny_groot


Hồ sơ Minecraft
Lịch sử tên
Có phải tên “tiny_groot” là hồ sơ Minecraft của bạn không? Xác nhận để tùy chỉnh trang của bạn!
Skin (1)
Lệnh lấy đầu
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"tiny_groot"}