shyyrox


Hồ sơ Minecraft
Lịch sử tên
Có phải “shyyrox” là hồ sơ Minecraft của bạn không? Hãy xác nhận để tùy chỉnh hồ sơ NameMC của bạn!
Skin (3)
Áo choàng OptiFine
Lệnh lấy đầu
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"shyyrox"}