ricinbeans


Hồ sơ Minecraft
Lịch sử tên
Thông tin
  • Vị trí
    🇺🇸United States
Skin (30+)
Lệnh lấy đầu (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"ricinbeans"}
Lệnh lấy đầu (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"ricinbeans"}