playman


Hồ sơ Minecraft
Lịch sử tên
Có phải tên “playman” là hồ sơ Minecraft của bạn không? Xác nhận để tùy chỉnh trang của bạn!
Skin (1)
Lệnh lấy đầu (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"playman"}
Lệnh lấy đầu (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"playman"}