minqyu


Hồ sơ Minecraft
Lịch sử tên
Thông tin
Máy chủ yêu thích (1)
Skin (8)
Lệnh lấy đầu (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"minqyu"}
Lệnh lấy đầu (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"minqyu"}