iLuquitas_x


Hồ sơ Minecraft
Lịch sử tên
Có phải tên “iLuquitas_x” là hồ sơ Minecraft của bạn không? Xác nhận để tùy chỉnh trang của bạn!
Skin (25)
Lệnh lấy đầu (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"iLuquitas_x"}
Lệnh lấy đầu (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"iLuquitas_x"}