i10k


Hồ sơ Minecraft
Lịch sử tên
Thông tin
  • Vị trí
    🇺🇸United States
Skin (10)
Lệnh lấy đầu
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"i10k"}