frog_3


Hồ sơ Minecraft
Lịch sử tên
Có phải tên “frog_3” là hồ sơ Minecraft của bạn không? Xác nhận để tùy chỉnh trang của bạn!
Skin (1)
Áo choàng OptiFine
Lệnh lấy đầu (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"frog_3"}
Lệnh lấy đầu (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"frog_3"}