fanta_laranja


Hồ sơ Minecraft
Lịch sử tên
Có phải tên “fanta_laranja” là hồ sơ Minecraft của bạn không? Xác nhận để tùy chỉnh trang của bạn!
Skin (5)
Áo choàng OptiFine
Lệnh lấy đầu
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"fanta_laranja"}