cysk


Hồ sơ Minecraft
Lịch sử tên
Thông tin
Máy chủ yêu thích (3)
Skin (30+)
Áo choàng OptiFine
Lệnh lấy đầu
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"cysk"}