emda


Hồ sơ Minecraft
Lịch sử tên
Bạn bè (1) (API)
Máy chủ yêu thích (2)
Skin (3)
Lệnh lấy đầu (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"emda"}
Lệnh lấy đầu (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"emda"}