Niklas


Hồ sơ Minecraft
Lịch sử tên
Thông tin
  • Vị trí
    🇩🇪Germany
  • Tài khoản
Máy chủ yêu thích (1)
Skin (4)
Áo choàng OptiFine
Lệnh lấy đầu (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Niklas"}
Lệnh lấy đầu (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Niklas"}