Dittoslash


Hồ sơ Minecraft
Lịch sử tên
Thông tin
  • Tài khoản
Skin (6)
Lệnh lấy đầu (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Dittoslash"}
Lệnh lấy đầu (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Dittoslash"}