aisyy_


Hồ sơ Minecraft
Lịch sử tên
Thông tin
Bạn bè (2) (API)
Có phải tên “aisyy_” là hồ sơ Minecraft của bạn không? Xác nhận để tùy chỉnh trang của bạn!
Skin (9)
Lệnh lấy đầu (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"aisyy_"}
Lệnh lấy đầu (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"aisyy_"}