_Monex_


Hồ sơ Minecraft
Lịch sử tên
Có phải tên “_Monex_” là hồ sơ Minecraft của bạn không? Xác nhận để tùy chỉnh trang của bạn!
Skin (23)
Lệnh lấy đầu (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"_Monex_"}
Lệnh lấy đầu (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_Monex_"}