_Dellix889


Hồ sơ Minecraft
Lịch sử tên
Thông tin
  • Vị trí
    🇵🇱Poland
  • Tài khoản
Skin (4)
Áo choàng OptiFine
Lệnh lấy đầu
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"_Dellix889"}