Willer


Hồ sơ Minecraft
Lịch sử tên
Thông tin
  • Vị trí
    🇵🇹Portugal
  • Tài khoản
Bạn bè (3) (API)
Máy chủ yêu thích (1)
Skin (1)
Lệnh lấy đầu (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Willer"}
Lệnh lấy đầu (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Willer"}