Chào bạn! Bạn thành thạo cả hai Tiếng Việt và Tiếng Anh? Nếu vậy, chúng tôi rất vui nếu như bạn có thể giúp chúng tôi dịch website này. Nhấn vào đây!

Turqmelon


Tiểu sử Minecraft
  • UUID:
    a5b00659-feab-4ef3-b5b8-5a9585160a2b
  • a5b00659feab4ef3b5b85a9585160a2b
Số liệu thống kê
  • Lượt xem hằng tháng:
    31
Có phải tên “Turqmelon” là tiểu sử Minecraft của bạn không? Xác nhận để tùy chỉnh trang tiểu sử của bạn trên NameMC!

Các skins đã biết (1)
Các áo choàng đã biết (2)
Lệnh lấy Skull
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Turqmelon"}