TopowyGracz


Hồ sơ Minecraft
Lịch sử tên
Thông tin
  • Vị trí
    🇵🇱Poland
  • Tài khoản
  • MISERABLE LIFE#1933
Máy chủ yêu thích (2)
Skin (22)
Áo choàng OptiFine
Lệnh lấy đầu (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"TopowyGracz"}
Lệnh lấy đầu (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"TopowyGracz"}