Szewior


Hồ sơ Minecraft
Lịch sử tên
Thông tin
  • Vị trí
    🇵🇱Poland
  • Tài khoản
Máy chủ yêu thích (2)
Skin (3)
Áo choàng OptiFine
Lệnh lấy đầu
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Szewior"}