Sexi_Dupeczka


Hồ sơ Minecraft
Lịch sử tên
Có phải tên “Sexi_Dupeczka” là hồ sơ Minecraft của bạn không? Xác nhận để tùy chỉnh trang của bạn!
Skin (30+)
Áo choàng OptiFine
Lệnh lấy đầu (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Sexi_Dupeczka"}
Lệnh lấy đầu (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Sexi_Dupeczka"}