Russiq


Hồ sơ Minecraft
Lịch sử tên
Thông tin
  • Vị trí
    🇺🇸United States
Skin (30+)
Áo choàng OptiFine
Lệnh lấy đầu
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Russiq"}