Resen523


Hồ sơ Minecraft
Lịch sử tên
Thông tin
  • Vị trí
    🇹🇭Thailand
  • Tài khoản
Bạn bè (1) (API)
Skin (9)
Áo choàng OptiFine
Lệnh lấy đầu (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Resen523"}
Lệnh lấy đầu (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Resen523"}