QaWzOm


Hồ sơ Minecraft
Lịch sử tên
Thông tin
  • Tài khoản
Bạn bè (1) (API)
Skin (30+)
Áo choàng OptiFine
Lệnh lấy đầu (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"QaWzOm"}
Lệnh lấy đầu (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"QaWzOm"}