NotTrapping


Hồ sơ Minecraft
Lịch sử tên
Skin (5)
Áo choàng OptiFine
Lệnh lấy đầu
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"NotTrapping"}