NotTrapping


Hồ sơ Minecraft
Lịch sử tên
Skin (5)
Áo choàng OptiFine
Lệnh lấy đầu (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"NotTrapping"}
Lệnh lấy đầu (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"NotTrapping"}