Mati17102


Hồ sơ Minecraft
Lịch sử tên
Thông tin
Máy chủ yêu thích (3)
Skin (6)
Lệnh lấy đầu (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"Mati17102"}
Lệnh lấy đầu (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"Mati17102"}