FHW_Tolex


Hồ sơ Minecraft
Lịch sử tên
Skin (25)
Lệnh lấy đầu (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"FHW_Tolex"}
Lệnh lấy đầu (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"FHW_Tolex"}