DexGraphics_YT


Hồ sơ Minecraft
Lịch sử tên
Tài khoản Minecraft này có tổng cộng 1 lượt kết bạn đang chờ.
Skin (1)
Áo choàng OptiFine
Lệnh lấy đầu (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"DexGraphics_YT"}
Lệnh lấy đầu (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"DexGraphics_YT"}