LabyMarco


Hồ sơ Minecraft
Lịch sử tên
Tài khoản Minecraft này có tổng cộng 7 lượt kết bạn đang chờ.
Skin (3)
Lệnh lấy đầu (≥1.13)
/give @s minecraft:player_head{SkullOwner:"LabyMarco"}
Lệnh lấy đầu (<1.13)
/give @p minecraft:skull 1 3 {SkullOwner:"LabyMarco"}