Skin Minecraft


Máy chủ Minecraft


#1 🇺🇸 Purple Prison >>[ PURPLE PRISON ]<< ❤❤❤ DISCORD.GG/PP ❤❤❤ 546 / 1000 65685★
#2 🇨🇭 Hoplite Hoplite Season 4 | 1.20.1 SEASON 4 RELEASE | RANDOMIZER DUOS 679 / 3000 7434★
#3 🇨🇭 AkumaMC AkumaMC » Prison Just Released! <★> discord.gg/akumamc <★> Huge Giveaways! <★> 236 / 2024 36983★
#4 🇺🇸 SunRealms SunRealms (ɴᴇᴡ) SEASON XII GRAND RELEASE Saturday 3PM EST / 8PM GMT 35 / 200 4049★
#5 🇨🇦 OG Network OG-Network | [1.8-1.20] 1.20 SMP » SURVIVAL GAMES 93 / 500 4968★
#6 🇬🇧 Wild Prison WILDNETWORK SEASON 13 [1.8-1.20.4] ✯ OP Prison | JUST RESET | Free Ranks ✯ 676 / 1000 14915★
#7 🇨🇭 fullwin.gg FULLWIN.ɢɢ | ɴᴀ ʙᴇᴛᴀ ▶ ɴᴀ ѕᴇʀᴠᴇʀ ʀᴇʟᴇᴀѕᴇᴅ! 17 / 1 2862★
#8 🇨🇦 Astral Network AstralMC ┃ 70% OFF @ store.astralmc.cc ❤ ➥ Purge Global » is now Active! 78 / 5000 14267★
#9 🇨🇭 play.fishonmc.net ☀ ᴘʟᴀʏ.FISHONMC.ɴᴇᴛ [1.19.4-1.20.4] ☀ v1.1.0 ⚓ ɴᴇᴡ ᴍᴀᴘ! ɢᴏɴᴇ ꜰɪꜱʜɪɴ' ⚓ ꜰɪꜱʜᴏɴᴍᴄ.ɴᴇᴛ 25 / 110 2677★
#10 🇺🇸 PvP Land PvP Land - [1.7-1.20] Updated loadouts coming soon! 34 / 500 40443★

 Câu hỏi thường gặp


Làm sao để tôi thay đổi tên Minecraft?

Để thay đổi tên Minecraft của bạn:

  1. Truy cập www.minecraft.net/profile và đăng nhập bằng Email và mật khẩu tài khoản Mojang của bạn.
  2. Kế tiếp tên tài khoản Minecraft của bạn, nhấn vào liên kết "Change".
  3. Nhập tên mới, và xác nhận bằng cách nhập lại mật khẩu của bạn.
  4. Nhấn vào nút "Change name".
Bạn có thể giúp tôi về vấn đề với tài khoản Minecraft của tôi được không?
Trang web này không liên kết với Mojang, nhà phát triển của Minecraft. Nếu bạn cần trợ giúp về tài khoản Minecraft của bạn, hãy liên hệ trực tiếp Mojang.
Thời gian để tôi được phép tiếp tục thay đổi tên Minecraft?
Bạn có thể thay đổi tên Minecraft mỗi 30 ngày.
Sau khi thay đổi tên Minecraft, tên cũ của tôi xuất hiện khi nào?
Bạn có thể dùng tên Minecraft cũ sau 30 ngày. Những người khác cũng phải đợi 37 ngày trước khi họ có thể dùng tên Minecraft cũ của bạn.
UUID là gì?
UUID là viết tắt của Universally Unique Identifier. Mỗi tài khoản Minecraft đều có một UUID khác nhau. Ví dụ, UUID của tôi là 403e6cb7-a6ca-440a-8041-7fb1e579b5a5. UUID của một tài khoản Minecraft sẽ không bao giờ thay đổi. Nó cho các máy chủ Minecraft một cách mới để lần theo người chơi và chắc rằng việc cấm, ranks trong máy chủ,... vẫn còn kể cả khi người đó đã đổi tên.
Làm thế nào để đăng skin Minecraft của tôi lên NameMC?
Chỉ cần đặt skin trong hồ sơ bản Minecraft: Java Edition, đợi 60 giây, và đến xem hồ sơ của bạn trong NameMC. Skin của bạn sẽ được tự động đặt
Bạn sẽ xóa lịch sử tên Minecraft của tôi trên trang web này chứ?

If you would like to hide one or more names in your name history, click here. When you hide a name, it will appear as “—” in your name history. Please note that only previous names can be hidden from your history, not your current name. For more information, see our privacy policy.